Pawłowice Gorzowskie, pow. Olesno, s?

Lokalizacja grodu: na południe od grodziska ze stanowiska nr 1, na łąkach. 

Opis stanowiska:. Grodzisko stożkowate, na planie czworoboku, średnica około 25 m, wysokość stożka wynosi około 1 m. 

Rodzaj i charakter badań: okres międzywojenny – powierzchniowe; 1963 r. – badania powierzchniowe – m. in. M. Gedl. Zabytki: fr. ceramiki, polepa. 

Źródła pisane: 1248 r. Chronologia: XIV – XV w. 

Zbiory: Archiwum OWKZ w Opolu. 

Literatura: Altschlesische Blätter, 1930, s. 47; Hellmich M., Schlesiche Wehranlagen.[w:] Altschlesien, 1930, s. 47; Dwucet, Kurtz, Ur- und Frühgeschichte des Kreises Rosenberg Os mit Siedlungs- karte und Fundaufnahmen, 1930, s. 16, 21; Raschke G., Die Wasserburg von Ober-Paulsdorf Kr. Rosenberg OS, “Heimatkalender des Kreises Rosenberg” 1930, s. 25-26; Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t. 1, poz. 26 i 27; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, 1956, s. 38, 49; Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 39; Gedl M., Badania poszukiwawcze w powiecie Olesno w 1963 roku [w:] Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku, 1964, nr 46, s. 93; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 75; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan  S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977, s. 375-377. 

Archiwum: MŚO w Opolu.

Pawłowice Gorzowskie, pow. Olesno, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Sternalice, pow. Olesno, s 1

Lokalizacja grodu: na skraju prawego brzegu rzeki Prosny.

Opis stanowiska: grodzisko stożkowate, powstałe na planie koła. Wymiary założenia: średnica około 17 m, wysokość  około 2 m, otoczony szczątkowo zachowanym wałem oraz fosą. Obiekt zniszczony poprzez wybieranie piasku, porośnięty drzewami i krzewami.

Rodzaj i charakter badań: 1963 r. – badania powierzchniowe – M. Gedl, B. Ginter, K. Godłowski; 1971 r. – badania powierzchniowe – K. Macewicz, R. Pastwiński; 1971 r. – badania sondażowe – Z. Bagniewskiego.

Zabytki: fr. ceramiki, kafle, misy żelazne, zawiasy do drzwi, zamek i klucz itd., węgle drzewne, polepa, fr. cegieł.

Źródła pisane: 1471 r.

Chronologia: XIV-XV w.

Zbiory: przedwojenne zaginęły, współczesne w Archiwum Konserwatora Zabytków w Opolu.

Literatura: Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 477.

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.