Dziedzice (d. Ogiernicze), pow. krapkowicki, 6.

Lokalizacja grodu: Grodzisko położone jest w odległości około 1,9 km. na północny wschód od wsi Ogiernicze, w pobliżu parku majątku i rzeki Biała, na wzniesieniu zwanym „Gromną wieżą”. 

Opis stanowiska: Grodzisko w rzucie poziomym zbliżonym do kształtu kulistego, prawdopodobnie pierwotnie stożkowate (wymiary u podstawy 43 x 46 m, wysokość majdanu – ok. 1,75 cm w 1967 r.). W 1879 r. średnicę majdanu określono na 60 m, obecnie silnie zniwelowane w wyniku uprawy roli. Od strony zachodniej i południowej obniżenie terenu w postaci rowu o szer. 10-18 m i głębokości ok. 0,7 m. Jest to prawdopodobnie pozostałość fosy, podczas gdy śladów istnienia wału obronnego – nie stwierdzono. 

Rodzaj i charakter badań: okres międzywojenny – informacje o stanowisku; 1958 r. – badania powierzchniowe – J. Kaźmierczyka, K. Macewicz, A. Szczodrak; 1966 r. – badania wykopaliskowe; 1967 r. – badania sondażowe – Z. Bagniewski. 

Zabytki: fr. ceramiki. 

Źródła pisane: 1679

Chronologia: XIII – XV w. 

Zbiory: do 1945 roku – KA we Wrocławiu, nr inw. 54:58; MŚO w Opolu, nr inw. 1962, 1966, 1:28, 30:563, 39:65, KZA w Opolu. 

Literatura: Vogeschichtliche Karte Oberschlesien, 1910, s. 286; Maruschke A,.Die ur- und frühgeschichtliche Besitdlung des Kreises neustadt OS [w:] Aus Oberschlesiens Urzeit, 1929, nr 2, s. 18; Hellmich M., Schlesische Wehranglagen [w:] Altschlessien, 1930, s. 47; Raschke G., Neue Ergebnisse über die Vorgeschichte Oberschlesiens, NDV, t. 17, z. 1 – 2, s. 29, 1941;Kozłowska K., Wczesnośredniowieczne grody woj. Opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t. 1. poz. 111, s. 6 – 23; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, Katowice 1956, s. 49; Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 38; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 28; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 350 – 352.

Dziedzice, pow. Krapkowice, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Zakrzów, pow. krapkowicki, stan. ?

Lokalizacja grodu: Grodzisko położone jest w odległości około 1,1 km na południowy zachód od majątku, na wzniesieniu w pobliżu rzeczki. 

Opis stanowiska: Otoczone wałem i fosą grodzisko wyżynne, najprawdopodobniej założone na planie koła o średnicy około 190 m. Szerokość wału u podstawy to około 18 m, a jego wysokość wynosi do 1,5 m. Zabytek zachował się w bardzo złym stanie. 

Rodzaj i charakter badań: okres międzywojenny – badania powierzchniowe; 1960 r. – badania powierzchniowe – J. Kaźmierczyk i K. Macewicz. 

Zabytki: fr. ceramiki. 

Źródła pisane: 1398 r. 

Chronologia: X-XIII w. 

Zbiory: do 1945 roku – KZA w Opolu, nr inw. 110: 60. 

Literatura: Altschlesische Blätter, 1929, s. 116; Altschlesische Blätter, 1930, s. 30; Hellmich M., Schlesische Wehranlagen.[w:] Altschlesien, 1930, s. 47; Raschke G., Das Alter Frühgeschichtlichen Wehranlagen von Oberschlesien, [w:] Altschlesische Blätter, 1937, z. 5/6, s. 137; Altschlesische Blätter, 1941, s. 241;  Mücke E., Wissenswertes aus der Heimatkunde des Kreises in Stichwerten “Heimatkalender Gross Strehlitz”, 1942, s. 77; Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t. 1, poz. 142; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, 1956, s. 49; Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z weryfikacji wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych grodzisk na terenie woj.. opolskiego w 1960 roku [w:] Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 1960, t. 3, s. 35; Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 46; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 40; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan  S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977, s. 566-567.

Zakrzów, pow. Krapkowice, mapa z karty AZP, archiwum Opolskiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Obrowiec, pow. krapkowicki, 1.

Lokalizacja grodu: Grodzisko położone jest około 180 metrów na wschód od wału przeciwpowodziowego Odry, na terenie niskim, miejscami podmokłym.

Opis stanowiska: Czworoboczne grodzisko stożkowate, częściowo zniszczone przez dawną eksploatację piasku. U podstawy stożka znajduje się fosa, częściowo wypełniona wodą. Od strony zewnętrznej otacza ją silnie zniwelowany, a miejscami zupełnie zniszczony wał. Na wysokości połowy stożka znajduje się wąska terasa przechodząca w silnie uszkodzony, a miejscami całkowicie zniwelowany (od strony Odry) wał. Oba wały zostały usypane z ziemi pobranej z fosy, czym można tłumaczyć jej znaczną szerokość. Miąższość warstwy kulturowej na stożku to ok. 30 cm. Szerokość całego zabytku na osi S – N to około 114 m, a na linii E – W to około 135 m z czego: szerokość wału zewnętrznego u podstawy to około 11 m, u szczytu około 2 m, a wysokość sięga 1 metra; szerokość fosy to około 17 – 18 metrów; szerokość wału zewnętrznego – około 3,5 m, szerokość terasy około 4 m; szerokość szczytu stożka – około 26 m, wysokość stożka – do 4 m.

Rodzaj i charakter badań: do 1945 r. – badania wykopaliskowe, 1957 r. – badania powierzchniowe i sondażowe – J. Kaźmierczyk i K. Macewicz. 

Zabytki: fr. ceramiki. 

Źródła pisane: 1454 r. 

Chronologia: XIII w. (?) – XIV – XV w. 

Zbiory: do 1945 roku – KA we Wrocławiu, nr inw. 27:57, 34:57. 

Literatura: Sprotte F., Das Musseum in Oppeln [w:] Oberschlesische Heimat, 1905, z. 1, s. 57; Vermehren, “Der Kopietz” oder Tempelberg bei Oberwitz, Oberschlesien, 1908-1909, s. 244-247; Altschlesische Blätter, 1926, s. 77; Altschlesische Blätter, 1928, s. 115; Hellmich M., Schlesische Wehranlagen.[w:] Altschlesien, 1930, s. 47; Altschlesische Blätter, 1936, s. 162; Mücke E., Ist die Burg Ottmuth eine Tempelherrgrundung?, “Gross Strehlitzer Heimatkalender für das Jahr 1937” s. 87; Altschlesische Blätter, 1938, s. 198; Altschlesische Blätter, 1939, s. 164-165; Mücke E., Wissenswertes aus der Heimatkunde des Kreises in Stichwerten “Heimatkalender Gross Strehlitz”, 1942, s. 77; Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t. 1, poz. 143; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, 1956, s. 49; Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 38; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 113; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan  S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977, s. 344-349.

Obrowiec, pow. Krapkowice, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Moszna, pow. krapkowicki, s 1.

Lokalizacja grodu: grodzisko położone jest we wschodniej części parku majątku, na terenie płaskim i miejscami podmokłym.

Opis stanowiska: grodzisko w rzucie poziomym rysuje się na planie zbliżonym do owalu, o wymiarach około 37 x 42 metry. Wysokość nasypu dochodzi do 2 metrów. Od strony południowej zauważalne ślady dawnej fosy. Wału brak. Na terenie grodziska i w jego okolicy nie znaleziono zabytków, poza kilkoma grudkami wypalonej gliny i ułamkami cegieł.

Rodzaj i charakter badań: 1958 r. – badania powierzchniowe – J. Kaźmierczyk, K. Macewicz.

Zabytki: fr. ceramiki.

Źródła pisane: 1678 r.

Chronologia: średniowiecze?

Zbiory: do 1945 roku – MŚO w Opolu, KZA w Opolu.

Literatura: Vorgeschichtliche Karte Oberschlesien, 1910, s. 286; Maruschke A,. Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises neustadt OS [w:] Aus Oberschlesiens Urzeit, 1929, nr 2, s. 18; Hellmich M., Schlesische Wehranglagen [w:] Altschlessien, 1930, s. 47; Kozłowska K., Wczesnośednioweiczne grody woj. Opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956 t. 1. poz. 111; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, 1956, s. 49; Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 38; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 28; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 308-310.

Moszna, pow. Krapkowice, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.