Komorno, pow. kędzierzyńsko- kozielski, 1

Lokalizacja grodu: Stanowisko znajduje się na północny zachód od wsi, 200 m od wniesienia.

Opis stanowiska: Grodzisko wyżynne, owalne, usytuowane na części rozległego, uprawnego wzniesienia. Ślady wału i fosy prawie niewidoczne, miejscami zupełnie zanikają. Wymiary: około 180x 130 m.

Rodzaj i charakter badań: 1960 r. – badania powierzchniowe – J. Kaźmierczyk i K. Macewicz; 1969 r. – badania sondażowe – M. Blomberg,

Zabytki: fr. ceramiki.

Źródła pisane: 1202 r.

Chronologia: Średniowiecze VII(?)- X, X- XIII w.

Zbiory: do 1945 roku – MŚO w Opolu, nr inw. 35:497, KA we Wrocławiu, nr inw: 121:60.

Literatura: Hellmich M., Schlesische Wehranlagen [w:] Altschlesien, 1930, s. 46; Altschlesische Blätter, 1930, s. 90, 117; Raschke G., 1931, Ergebnisse dtr Oberschlesischen Urgeschichtsforschung [w:] Aus Oberschlesiens Urzeit, 1931, z. 8, s. 63; Altschlesische Blätter, 1935, s. 80, 151;  Altschlesische Blätter, 1936, s. 228, Altschlesische Blätter, 1937, s. 63, 200; Raschke G., Das Alter der Frühgeschichtlichen Wehranlagen von Oberschlesien [w:] Altschlesische Blätter, 1937, z. 5/6, s. 137; Altschlesische Blätter, 1938, s. 80; Raschke G., Neue Ergebnisse über die Vorgeschichte  Oberschlesiens [w:] Nachrichtenblatt für Deutche Vorzeit,  1941, t. 17, z. 1-2, s. 28; Kozłowska W.,  Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno-gospodarczych [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t. 1, poz. 154; Hołubowicz W., Opole w wiekach X-XII, 1956, s. 49; Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z weryfikacji wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych grodzisk na terenie woj. opolskiego w 1960 roku [w:] Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 1960, t. 3, s. 35, Gedl M., Kultura łużycka na Górnym Śląsku, 1962, s. 261;  Antoniewicz W., Wartołowska W., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 35; Gedl M., Stan badań nad wczesnym średniowieczem lessowej wyżyny głubczyckiej [w:] Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku, 1969, s. 154, Blombergowa M., Sprawozdanie z badań w Komornie st. 3, pow. Koźle w roku 1969 [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie,  1969, s. 84-85; Borek H., Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, 1972, s. 38; Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 201- 203.

Archiwum: Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego.

Komorno, pow. Kędzierzyn Koźle, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Stare Koźle, pow. Kędzierzyn- Koźle, 1;

Lokalizacja grodu: Stanowisko położone jest przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Szkolnej, w pobliżu starego cmentarza.

Opis stanowiska: stożkowaty nasyp ziemny pokryty roślinnością.

Rodzaj i charakter badań: 1930 r. – badania powierzchniowe; 1970 r. – badania powierzchniowe – M. Parczewski.

Zabytki: fr. ceramiki.

Chronologia: okres średniowiecza.

Literatura: Altschlesische Blätter, 1930, s. 177; 1931, s. 78; T. Konietzny, Aus der Vergangenheit von Alt. Cosel “Coseler Heimat Kalendar 1939”, 1939, s. 91; W. Antoniewicz, Z. Wartłowska, Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 43; M. Parczewski, Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych grodzisk w powiecie kozielskim w kwietniu 1970 roku [w:]Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, 1970, s. 48-49; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 469-470.

Stare Koźle, pow. Kędzierzyn-Koźle, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Dzielawy/Dziełów, pow. kędzierzyńsko- kozielski, s 2;

Lokalizacja grodu: Stanowisko leży w części NW wsi Dziełów, na cyplu u zbiegu zalewowych dolin Wreńskiej Wody i jej lewobrzeżnego dopływu, około 750m na NW od kościoła w Grzędzinie.

Opis stanowiska: Grodzisko zbudowane zostało na planie zbliżonym do prostokąta i zaokrąglonych kątach (stożkowate). Powstało przez odcięcie fosą i wałem zaporowym cypla znajdującego się u zbiegu dolin zalewowych Wrońskiej Wody i jej lewobrzeżnego dopływu. Wymiary stożka wynoszą ok. 240m x 200m, ponad poziom łąk zalewowych wznosi się do około 15- 17m. Rów szeroki na około 15- 25m, osiąga głębokość około 8- 9m. Destrukcja wału, wyraźniejsza w części N grodziska, posiada około 20- 25m szerokości. Być może wał otaczał cały obszar bądź też większą część grodziska.  Odkryto tu bliżej nieokreśloną ilość jam, z których 3 miały wymiary: 1,7 – 1,78 m x 5,4 – 9,4 m, głębokość 1,5 m, 1, 57 – 1,60 x 6,2 – 9,7 m, głębokość 1,3 m, kwadratowa o boku 2,5 m i głębokości 1 m.

Rodzaj i charakter badań: okres międzywojenny – badania powierzchniowe; 1960 r. – badania powierzchniowe – J. Kaźmierczyk i K. Macewicz; 1970 r. – badania powierzchniowe – M. Parczewski;

Zabytki: fr. ceramiki, polepa, sprzączka żelazna, nóż żelazny, klucz żelazny, bełty i nożyce. Zabytki zaginęły.

Chronologia: XIII – XIV w.

Zbiory: do 1945 roku – MŚO w Opolu, nr inw. 32:316; KA PAN we Wrocławiu, nr inw. 129:60; MA we Wrocławiu, nr inw. 622:14, 630:14.

Literatura: Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s. 119 – 121.

Archiwum: WUOZ w Opolu, Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego.

Dziełów, pow. Kędzierzyn Koźle, mapa z karty AZP z Archiwum Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

   Wynik plebiscytu: na 562 uprawnionych do głosowania za Polską opowiedziały się 52 osoby, a za Niemcami – 510.